تیم آستا

سمیه کرمی زندی
سمیه کرمی زندیرییس هیئت مدیره
محمد قزلو
محمد قزلومدیر واحد جرثقیل و ماشین آلات
هدی اسدی
هدی اسدیکارشناس سایت و تولید محتوا

شعبه رشت

محمدرضا بشری
محمدرضا بشریمدیر شعبه رشت
خدیجه دهقان زاده
خدیجه دهقان زادهکارشناس و بازرس
الهه چمن
الهه چمننمایندگی

شعبه کاشان

مهدی صالحیمدیر شعبه کاشان

شعبه اصفهان

حسین زادهمدیر شعبه اصفهان

شعبه بجنورد

سینا هاشمی
سینا هاشمیمدیر شعبه بجنورد

شعبه اراک

محمد صفدریمدیر شعبه اراک

شعبه البرز

شعبه مازندران

رضا آقایی جویباریمدیر شعبه مازندران