مدیریت و سهامداران

سمیه کرمی زندی
سمیه کرمی زندیرییس هیئت مدیره
امید صالحی
امید صالحیمدیر عامل

واحد بازرسی آسانسور

حامد صالحی
حامد صالحیمدیر بازرسی آسانسور
امین عقیله
امین عقیلهبازرس
حسین شجاعتی
حسین شجاعتیبازرس
مریم سمواتی
مریم سمواتیکارشناس کنترل پرونده
نسیم بهمنیار
نسیم بهمنیارکارشناس

واحد بازرسی جرثقیل و ماشین آلات

محمد قزلو
محمد قزلومدیر واحد جرثقیل و ماشین آلات
علی کوچک زاده
علی کوچک زادهبازرس ارشد
فراد جباری
فراد جباریبازرس ارشد
محمد رخشانی
محمد رخشانی بازرس
حمید کرمی زندی
حمید کرمی زندیبازرس
امیر صالحی
امیر صالحیبازرس

واحد بازرسی کالا

حامد صالحی
حامد صالحیمدیر بازرسی کالا
نگین حشمت
نگین حشمتکارشناس

واحد مالی

جواد شفقی
جواد شفقیمدیر امور مالی
عطیه محمدی
عطیه محمدیکارشناس مالی

واحد اداری

پری ناز مقدم
پری ناز مقدمکارشناس

واحد بازاریابی

هدی اسدی
هدی اسدیکارشناس سایت و تولید محتوا

شعبه رشت

محمدرضا بشری
محمدرضا بشریمدیر شعبه رشت
خدیجه دهقان زاده
خدیجه دهقان زادهکارشناس و بازرس
الهه چمن
الهه چمننمایندگی

شعبه کاشان

مهدی صالحیمدیر شعبه کاشان

شعبه اصفهان

حسین زادهمدیر شعبه اصفهان

شعبه بجنورد

سینا هاشمی
سینا هاشمیمدیر شعبه بجنورد

شعبه اراک

محمد صفدریمدیر شعبه اراک

شعبه گرگان

رضا میرحیدریمدیر شعبه گرگان

شعبه البرز

محمدرضا کشاورز
محمدرضا کشاورزمدیر شعبه البرز