سمیه کرمی زندی
سمیه کرمی زندیرییس هیئت مدیره
امید صالحی
امید صالحیمدیر عامل
حامد صالحی
حامد صالحیمدیر بازاریابی و فروش
محمد قزلو
محمد قزلومدیر واحد لیفتینگ
عرفان مرادی
عرفان مرادیمدیر تضمین کیفیت
مهدی محمودی
مهدی محمودیبازرس ارشد
امیر صالحی
امیر صالحیبازرس ارشد
محمدرضا احمدیان
محمدرضا احمدیانبازرس ارشد
نسرین افشاری
نسرین افشاریواحد اداری
ارغوان عیاری
ارغوان عیاریواحد کنترل پروژه‌
عطیه محمدی
عطیه محمدیواحد مالی
نوید صالحی
نوید صالحیبازرس
جواد جلیلیان
جواد جلیلیانبازرس ارشد
محمد رحیمی
محمد رحیمیبازرس
فراد جباری
فراد جباریبازرس
خدیجه دهقان زاده
خدیجه دهقان زاده
امیر بشری
امیر بشریمدیر شعبه رشت