آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل دوازدهم

در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین اتصال به زمین خطوط هوایی پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر در خیابان ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل دوازدهم – اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر در خیابان ها

ماده ۱۵۴- تجهیزات مستقر در خیابان عبارتند از : تیرهای ثابت چراغ برق، تابلوهای راهنمایی مجهز به روشنایی، کیوسک ها و سایر وسایل مجهز به برق که به گونه ای دایمی در خیابان نصب هستند.

ماده ۱۵۵- تجهیزات مستقر در خیابان را می توان از طریق سیستم TN-S تغذیه و حفاظت کرد که در این صورت از کابل تغذیه با سیم های فاز، نول و اتصال بهزمین مجزا از یکدیگر استفاده می شود.

ماده ۱۵۶- قسمت های هادی در دسترس تجهیزات خیابان باید به ترمینال اتصال به زمین تجهیزات و همچنین به ترمینال اتصال به زمین مدار تغذیه متصل شوند.

ماده ۱۵۷- برای تغذیه و حفاظت تجهیزات خیابان می توان از سیستم TN-C-S نیز استفاده کرد. در این روش معمولاً از کابلی با سیم مشترک نول-اتصال زمین (PE) استفاده می شود.

ماده ۱۵۸-در روش TNCS برای تأسیسات جدید، بدنه های هادی در دسترس باید از طریق یک سیم مسی به ترمینال نول وصل شود و سطح مقطع این سیم حداقل باید ۱۰ میلیمتر مربع (سیم شماره ۱۰) یا برابر با سطح مقطع سیم نول مدار تغذیه باشد.

تبصره: اجزای فلزی کوچک مجزا که احتمال تماس تماس آنها با قسمت های هادی در دسترس یا قسمت های هادی بیگانه یا باسیم اتصال به زمین کم است( مانند درهای فلزی کوچک و چارچوب های در) نباید به ترتیب یاد شده به سیستم اتصال زمین وصل شوند.

ماده ۱۵۹- در صورتی که مداری بیش از یک وسیله خیابان را تغذیه کند (مثلاً به صورت حلقه)، یک الکترود اتصال زمین باید در واحد آخر یا مقابل آن نصب شود و مقاومت اتصال زمین در هر نقطه قبل از وصل هر سیم همبندی یا سیم اتصال زمین به ترمینال نول باید کمتر از ۲۰ اهم باشد و چنانچه این مقاومت این الکترود بیش از ۲۰ اهم باشد، باید الکترود های اتصال زمین  دیگری در طول مدار با فاصله یهای مساوی از یکدیگر نصب شوند.

ماده ۱۶۰- در صورتی که سیستم تغذیه TN-C باشد، ولی شرکت ناظر بر روشنایی عمومی، مایل به استفاده از کابل هایی با سیم های مجزا اتصال به زمین نول باشد، و همچنین در مواردی که شرکت برق، ترمینال اتصال زمین را تهیه کرده ولی چاه اتصال زمین را برای استفاده در اختیار شرکت روشنایی نگذارد، شرکت ناظر بر روشنایی باید الکترود ارت حفاظتی خود را نصب کند و در این حالت سیستم اتصال به زمین باید از نوع TT باشد.

ماده ۱۶۱- الکترود ارت نول ترانسفورماتور تغذیه (TN-C) یک جزپ مهم از حلقه اتصالی است، ولی مقاومت آن نسبت به الکترود اتصال به زمین تحت کنترل شرکت روشنایی خیابان نیست و در چنین شرایطی برای اطمینان از قطع تجهیزات که دچار اتصال شده اند، باید از وسایل حفاظتی جریان پسماند استفاده شود.استفاده از تیر های چراغ برق فلزی یا اسکلت فلزی واحد های کنترل و غیره به عنوان الکترودهای اتصال به زمین حفاظتی توصه نمی شوند.

ماده ۱۶۲- استفاده از تیر های چراغ برق فلزی یا اسکلت فلزی واحد های کنترل و غیره به عنوان الکترودهای اتصال زمین حفاظتی توصیه نمی شود.

ادامه مطلب

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل سیزدهم

شرکت بازرسی آستا با در اختیار داشتن پرسنل با دانش فنی به روز و تجربه طولانی در زمینه تست چاه ارت، سیستم ارت و صاعقه گیر. آمادگی خود را برای ارائه کلیه خدمات بازرسی در سراسر کشور اعلام می دارد.

با ما تماس بگیرید.

۷۰۰۰ ۴۹۱۹ ۰۲۱