نیمه اول سال ۱۳۹۸

دوره طراحی و بازرسی دیگ بخار و آبداغ

۲۱-۲۳خرداد ۱۳۹۸
 • مدرس: مهندس امید صالحی
 • مطابق با استاندارد ISIRI 4231 و BS EN 12953
 • سرمایه‌گذاری: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دوره بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

۲۷-۳۰خرداد ماه ۱۳۹۸
 • مدرس: مهندس محمد قزلو
 • مطابق با استاندارد ASME B30 و ANSI B56.1
 • سرمایه‌گذاری: ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان

دوره ایمنی اپراتوری و ریگری تاورکرین

۲۹خرداد ماه ۱۳۹۸
 • مدرس: مهندس محمد قزلو
 • مطابق با استاندارد ASME B30.3
 • سرمایه‌گذاری: ۶۰۰/۰۰۰ تومان

دوره ایمنی اپراتوری و ریگری تاورکرین

۱۲تیرماه ۱۳۹۸
 • مدرس: مهندس محمد قزلو
 • مطابق با استاندارد ASME B30.3
 • سرمایه‌گذاری: ۶۰۰/۰۰۰ تومان

نیمه دوم سال ۱۳۹۸

دوره بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

۲۹ مهر لغایت ۲ آبان ۱۳۹۸
 • مدرس: مهندس محمد قزلو
 • مطابق با استاندارد ASME B30 و ANSI B56.1
 • سرمایه‌گذاری: ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

دوره ایمنی اپراتوری و ریگری تاورکرین

۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
 • مدرس: مهندس محمد قزلو
 • مطابق با استاندارد ASME B30.3
 • سرمایه‌گذاری: ۶۰۰/۰۰۰ تومان