آیین‌نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

 

فصل اول – تعاریف

فصل دوم – مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین

فصل سوم – سیستم‌های اتصال به زمین

فصل چهارم – انواع الکترود‌های مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین

فصل پنجم – مقاومت ویژه خاک و محل نصب الکترود ها

فصل ششم – الکترود های متفرقه

فصل هفتم – همبندی سیستم

فصل هشتم – انتخاب و نصب هادی زمین

فصل نهم – اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین

فصل دهم-اتصال به زمین تجهیزات تولید برق

فصل‌ یازدهم – اتصال به زمین خطوط هوایی

فصل دوازدهم – اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر در خیابان ها

فصل سیزدهم-اتصال به زمین داربست های موقت و سازه های فلزی

فصل چهاردهم – اتصال به زمین کاروان های مسافرتی و توقفگاه آنها

فصل پانزدهم-اتصال به زمین بندرگاه کشتی های کوچک و قایق ها