حوزه های بازرسی کالا

حوزه های بازرسی کالا به شرح ذیل هستند. برای مطالعه بیشتر روی لینک حوزه های بازرسی کلیک کنید.

بازرسی کالا

بازرسی و نمونه برداری از

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

بازرسی کالا

بازرسی و نمونه برداری از

فرآورده های غذایی و محصولات کشاورزی

بازرسی از محصولات کشاورزی غیر خوراکی

بازرسی و نمونه برداری از

محصولات کشاورزی غیرخوراکی

بازرسی از محصولات آرایش و بهداشتی

بازرسی و نمونه برداری از

محصولات آرایشی و بهداشتی

بازرسی از محصولات اسباب بازی

بازرسی و نمونه برداری از

اسباب بازی و تجهیزات سرگرمی

بازرسی و نمونه برداری از

فرآورده ها و مشتقات نفتی

بازرسی کالا

بازرسی و نمونه برداری از

واحدهای صنفی داخلی