مخازن تخت فشار

/برچسب: مخازن تخت فشار

بازرسی مخازن تحت فشار | اهمیت ایمنی و بازرسی

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۹:۰۸:۴۰ +۰۴:۳۰

بازرسی مخازن تحت فشار و نقش آن در ایمنی بازرسی [...]

بازرسی مخازن تحت فشار | اهمیت ایمنی و بازرسی۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۹:۰۸:۴۰ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی مخازن تحت فشار

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۸:۵۵:۰۲ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی مخازن تحت فشار مطابق با استاندارد ASME [...]

کارگاه آموزش بازرسی مخازن تحت فشار۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۸:۵۵:۰۲ +۰۴:۳۰