سرویس و نگهداری آسانسور و نقش آن در بازرسی آسانسور

نقش سرویس و نگهداری آسانسور سرویس و نگهداری آسانسور یک پروسه ماهیانه و بازرسی آسانسور یک پروسه سالیانه است.  بازرسی آسانسور چه به صورت سالیانه توسط شرکت‌های مجاز بازرسی و چه به صورت ماهیانه توسط شرکت سرویسکار می‌تواند نقش بسیار [...]