انواع بازرسی کالا کدامست؟

انواع بازرسی کالا کدامست؟ در تجارت جهانی یکی از عمده نگرانی های خریدار، انجام تعهدات فروشنده بر طبق قراداد است تا محصول را با همان کیفیت و کمیتی که در قرارداد ذکر شده ارسال نماید. برای جلوگیری [...]