آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل پانزدهم

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین کاروان های مسافرتی و توقفگاه آنها پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین بندرگاه کشتی های کوچک و قایق ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. [...]

نصب و نگهداری و تست سیستم ارتینگ در شبکه‌های الکتریکی

اتصال به زمین(سیستم ارت یا ارتینگ) در یک شبکه برق، یک خصیصه بسیار مهم و ضروری است که می‌تواندجان افراد و سلامت دستگاه‌ها را از حوادث ناشی از برق‌گرفتگی و اتصالی نجات دهد. وقتی که یک سیم حامل جریان، یک [...]

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل چهاردهم

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین داربست های موقت و سازه های فلزی پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین کاروان های مسافرتی و توقفگاه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل چهاردهم [...]

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل دوازدهم

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین اتصال به زمین خطوط هوایی پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر در خیابان ها را مورد بررسی [...]

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل یازدهم

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین تجهیزات تولید برق پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین خطوط هوایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل‌ یازدهم - اتصال به زمین خطوط هوایی ماده [...]

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل دهم

آیین نامه ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین تجهیزات تولید برق را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل دهم-اتصال به زمین تجهیزات تولید [...]

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین(ارتینگ)-فصل نهم

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی نحوه انتخاب و نصب هادی زمین پرداختیم. حال در این فصل اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل نهم – اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین [...]

آیین نامه ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل هشتم

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی همبندی سیستم‌ها پرداختیم. حال در این فصل نحوه انتخاب و نصب هادی زمین را را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل هشتم-انتخاب و نصب هادی زمین ماده ۸۴- هادی [...]

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل هفتم

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی الکترودهای متفرقه پرداختیم. حال در این فصل همبندی سیستم‌هارا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل هفتم-همبندی سیستم ماده ۷۱- همبندی سیستم عبارت است از اتصال اجزای مختلف سیستم اتصال [...]

آیین نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین(ارتینگ) – فصل ششم

آیین نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین(ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی مقاومت ویژه خاک و محل نصب الکترود‌ها پرداختیم. حال در این فصل الکترود‌های متفرقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل ششم – الکترود های متفرقه ماده ۵۲- الکترودهای متفرقه [...]

Go to Top