استاندارد BS

استانداردهای بریتانیا (British Standards) استانداردهای تولید شده توسط گروه BSI که تحت یک منشور سلطنتی ( که به طور رسمی به عنوان Body national Standards  برای انگلیس تعریف شده است) می‌باشد.

فرایند ساخت استانداردهای BS

از آنجایی که استانداردهای کار در BSI غیر متمرکز است، گروه BSI به طور کلی استانداردهای بریتانیایی را تولید نمی کند. هیئت حاکم BSI یک دسته از استانداردها را ایجاد می کند. دسته استانداردها به جز ایجاد صندوق های Sector (کمیسیون BSI در زمینه استاندارد سازی مانند ICT، کیفیت، کشاورزی، تولید و یا آتش) کمی متفاوت است. هر  Sector Board به نوبه خود چندین کمیته فنی را تشکیل می دهد. این کمیته فنی است که به طور رسمی یک استاندارد BS  را تصویب می کند که بعداً به دبیر شورای نظارت برای تایید این واقعیت که کمیته فنی در واقع یک کار را برای آن تشکیل داده است، ارائه می‌کند.


BS-EN-1808-2015


BS-EN-13411-4-2011


BS-7671-2008


BS-EN-14439-2006


BS-2790-1992