اتصال زمین با اتصال زمین مؤثر چه تفاوتی دارد؟

بر اساس آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها منتشر شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی: اتصال زمين: هرگونه اتصال هادی عمدی يا تصادفی يك مدار الكتريكی يا تجهيزات به زمين يا به برخی بدنه های هادی كه به [...]

الزام تست چاه ارت در کدام استاندارد آمده است؟

ماده ۲۲ آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها منتشر شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی: كار فرما مكلف به اخذ تاييديه ساليانه صحت عملكرد سيستم اتصال به زمين ( الكترود ارت – دستگاه ها- همبندي ها و ديگر [...]

آیا بازرسی و مقاومت سنجی چاه ارت الزامی است؟

ماده ۲۲ آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها منتشر شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی: كارفرما مكلف به اخذ تاييديه ساليانه صحت عملكرد سيستم اتصال به زمين (الكترود ارت – دستگاه ها- همبندي ها و ديگر تجهيزات و [...]

Go to Top