هدف از شیر اطمینان چیست؟

هدف از شیر اطمینان محافظت از سیستم در برابر فشار بیش از حد، با کاهش سریع فشار اضافی است. با اطمینان از اینکه فشار در محدوده ایمن باقی می ماند و از خرابی، خطرات آتش سوزی و انفجار جلوگیری [...]

تفاوت Relief Valve و Safety Valve چیست؟

تفاوت از نظر عملکرد : ریلیف ولو به تدریج متناسب با افزایش فشار باز می شود و فشار درون یک سیستم را کنترل می کند. ولی سیفتی ولو یا شیر اطمینان، بلافاصله و به طور کامل با رسیدن به [...]

Go to Top