چرا دیگ بخار نیاز به بازرسی دارد؟

دیگ بخار یه عنوان تجهیزی تحت فشار و خطرناک بایستی هر ساله تحت بازرسی قرار گیرد. این بازرسی ها علاوه بر تشخیص به موقع عیوب و رفع آن ها، باعث جلوگیری از حوادث ناگوار نظیر انفجار دیگ بخار شده و [...]

هدف بازرسی دیگ بخار چیست؟

هدف از بازرسی دیک بخار استاندارد سازی و استفاده ایمن از دیگ بخار است. همچنین بازرسی به موقع منجر به تشخیص عیوبی نظیر نشتی از سرلوله ها ، دفرمگی و رسوب داخل محفظه آبگیر شده و با رعایت اصول [...]

Go to Top