تهیه WPS به عهده کیست؟

عموماً کارفرما یا طراح وی و یا شرکت مشاور کارفرما WPS را تهیه کرده و شرکت بازرسی بایستی آن را بررسی و تایید نماید. تهیه WPS توسط شرکت بازرسی خلاف مقررات است.

Go to Top