گواهی استاندارد آسانسور چیست؟

کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای استاندارد از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ (بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمان) تحت پوشش استاندارد ملی ساختمان و دستورالعمل های آن قرار می گیرند. این موضوع به کلیه شهرداری های ایران جهت [...]

از چه تاریخی تجدیدنظر استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ اجرایی می شود؟

استاندارد مذکور دو ویرایش دارد که بر اساس تاریخ پروانه ساختمان،‌ هر کدام می تواند لازم الاجرا باشد. ویرایش جدید برای پروانه های ساختمان صادره از تاریخ ٠١/ ٠۵/ ٩۴ به بعد اجباری است. بازرسی بر مبنای تاریخ صدور پروانه [...]

Go to Top