گزارش عدم انطباق NCR یا Non Conformity Report می‌تواند در هر مرحله از بازرسی اتفاق بیفتد. در این حالت بر اساس استانداردهایی که شرکتهای بازرسی برای آن مرحله تعیین کرده اند، بنا به هر دلیلی آن مرحله با موفقیت تکمیل انجام نشده است.بین درخواست مشتری و آنچه که در قرارداد ذکر شده است و کمیت یا کیفیت کالا در واقعیت تفاوت وجود دارد.

به عنوان مثال فرض کنید که یک بازرس  از تاسیسات تامین کننده برای آزمایش هیدرواستاتیک روی یک کشتی بازدید می کند.نقشه تایید شده فشار تست ۴۰۰ psi را مشخص می کند.در طول آزمایش، کشتی به دلیل نشتی اتصال جوش نازل به پوسته از کار می افتد.بازرس گزارش های تست مواد، گزارش های تست NDE و روش تست هیدرواستاتیک را بررسی می کند.در اینجا NCR  پیش آمده است،بازرس یک گزارش بازرسی منبع می نویسد و جزئیات حادثه را شرح می دهد.وبه طور همزمان، آنها یک گزارش NCR را پر می کنند که معمولاً شامل اطلاعات زیر است:

اطلاعات مشتری: نام، مکان و شماره تماس برای پشتیبانی
اطلاعات تامین کننده: نام تامین کننده، مکان و شماره تماس برای پشتیبانی
اطلاعات سفارش: شماره سفارش خرید، تاریخ NCR و اطلاعات برچسب مربوطه.
جزئیات عدم انطباق: توضیح چگونگی شکست کشتی تحت فشار هیدرواستاتیک.

NCR ها با حصول اطمینان از اینکه انحرافات از استانداردها به درستی مستند، تجزیه و تحلیل می‌شوند، نقش مهمی در مدیریت کیفیت دارند.آن‌ها افراد، پروژه‌ها یا بخش‌ها را مسئول عدم رعایت استانداردهای کیفیت و ایمنی می‌دانند.به یاد داشته باشید، NCR ها ابزارهای ضروری برای حفظ ایمنی، کیفیت و انطباق در صنایع مختلف هستند