بازرسی کالا عمدتا به دو صورت انجام می‌شود، که شامل بازرسی های کمی و بازرسی های کمی و کیفی می باشد. در بازرسی های کمی مقدار و یا تعداد و مشخصات ظاهری کالابررسی می شود و گواهی IC به کالا تعلق می گیرد. گواهی بازرسی بانکی ( IC ) برای کلیه کالاهای دارای انواع اعتبار اسنادی براساس الزامات مندرج در مقررات ارزی بانکی مرکزی صادر می‌گردد.

ولی در بازرسی کمی و کیفی، علاوه بر مقدار و کمیت کالا، کیفیت آن بر اساس الزامات استاندارد و یا نیازمندی های کارفرما ارزیابی می‌شود که علاوه بر گواهی IC، گواهی COI نیز به کالا تعلق می‌گیرد.گواهی بازرسی (COI ) با هدف انطباق کالاهای مشمول مقررات استاندارد با الزامات فنی و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با کالا صادر می گردد.

همچنین کالا بر اساس الزامات استاندارد تست و بازرسی شده و در ایران این نوع بازرسی برای کالای مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.