CNG (گاز طبیعی فشرده) یک منبع سوخت جایگزین محبوب برای وسایل نقلیه  است. CNG گزینه‌ای ارزان‌تر و سازگار با محیط زیست برای رانندگان ارائه می‌دهد و نسبت به بنزین و گازوئیل و گاز مایع آلودگی کمتری ایجاد می‌کند.