کپسول اکسیژن یک مخزن ذخیره اکسیژن است. اکسیژن داخل مخزن می تواند به صورت گاز و یا مایع (در فشارهای بالاتر در مخازن کرایوژنیک) در مخزن ذخیره شود.