دیگ بخار یه عنوان تجهیزی تحت فشار و خطرناک بایستی هر ساله تحت بازرسی قرار گیرد. این بازرسی ها علاوه بر تشخیص به موقع عیوب و رفع آن ها، باعث جلوگیری از حوادث ناگوار نظیر انفجار دیگ بخار شده و ایمنی آن را افزایش می دهد.