هدف از بازرسی دیک بخار استاندارد سازی و استفاده ایمن از دیگ بخار است. همچنین بازرسی به موقع منجر به تشخیص عیوبی نظیر نشتی از سرلوله ها ، دفرمگی و رسوب داخل محفظه آبگیر شده و با رعایت اصول نگهداری پیشگیرانه می‌توان از بروز صدمات جدی تر به دیگ بخار جلوگیری نمود.