هدف از بازرسی دیک بخار استاندارد سازی و استفاده ایمن از دیگ بخار است.