در واقع بیشینه فشار ورودی شیر اطمینان است که در این حالت شیر عمل نموده و دریچه آن کاملا باز بوده و بیشترین جریان طراحی شیر اطمینان از دریچه آن عبور می کند.