فشاری است که در آن دریچه شیر اطمینان مجددا بسته شده و اجازه عبور جریان را نخواهد داد.