حصول اطمینان از ایمن بودن دیگ بخار در طول دوره بهره برداری