شرکت مهندسی آستا از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مجوز دریافت کرده است.