شرکت بازرسی آستا (آتی سازان تاسیسات ایرانیان) از مرکز تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی و سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مجور بازرسی جرثقیل را دریافت نموده است. کلیه مجوزها و گواهینامه‌های مربوطه از طریق قسمت مجوزها در سایت این شرکت در دسترس است.