لیفتینگ پلن را هر کسی می تواند تهیه کند، اما بهتر است توسط مدیر عملیات باربرداری یا مدیر HSE تهیه شود.