1. مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار
  2. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران