سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، هر دو نسبت به صدور مجوز بازرسی جرثقیل برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نموده‌اند. شرکت بازرسی آستا هر دو مجوز را دریافت نموده است.