تعرفه بازرسی جایگاه های CNG از این لینک قابل دریافت است.