بازرسی جوش به کلیه روش‌ های تشخیص عیوب ناشی از جوشکاری اطلاق می شود.