بازرسی کلیه تجهیزات نصب شده در جایگاه‌های عرضه سوخت CNG در سراسر کشور که توسط شرکت های بازرسی مجاز انجام می پذیرد.