• کلایمر های پرتابل برقی ” Electrical Suspended Scaffoldings “
  • کلایمرهای پرتابل مکانیکی یا دستی ” Manual Suspended Scaffoldings “
  • کلایمرهای مونوریل
  • کلایمرهای ماشین روف