مطابق با آیین نامه اداره کار،‌اعتبار گواهی سلامت دیگ بخار یک سال است.