در ایران استاندارد مرجع آسانسور، برای آسانسورهای کششی ISIRI 6303-1 و برای آسانسورهای هیدرولیک ISIRI 6303-2 است.