بازرسی جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG) بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره INSO 12054 و  ISIRI 7829-2 انجام می پذیرد.