• استانداردهای EC/ECE (کمیسیون اقتصادی اروپا)
  • استانداردهای ANSI/CSA (موسسه استاندارد ملی آمریکا/انجمن استاندارد کانادا).
  • استانداردهای KHK (استانداردهای صنعتی ژاپن)
  • استانداردهای ISO (سازمان بین المللی استاندارد)
  • استانداردهای SAE (انجمن مهندسین خودرو)
  • استانداردهای EN (هنجار اروپایی)