استاندارد مرجع بازرسی کلایمر در ایران استاندارد EN 1808 است.