1. بدنه (body)
  2. نازل(nozzle)
  3. صفحه(disc)
  4. نشیمنگاه(seat)
  5. فنر(spring)
  6. پوشش داخلی(bonnet)
  7. پیچ تنظیم(adjusting screw)
  8. اهرم(lever)