تمامی مخازن با فشار بالاتر از یک بار طبق دستورالعمل وزارت کار مخزن تحت فشار بوده و بایستی به صورت دوره ای مورد بازرسی قرار گیرد. سیلندر اکسیژن هم از این قاعده مستثنی نیست.