بر اساس دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد بازرسی اولیه آسانسور و بازرسی ادواری آسانسور اجباری است.