لیفتینگ پلن می تواند به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزار تولید شود.