استاندارد ANSI

مؤسسه ملی استاندارد آمریکا (American National Standards Institute) یک موسسه خصوصی غیرانتفاعی است که بر روند ایجاد استانداردهای جامع اختیاری برای محصولات، خدمات، روندها، سیستم‌ها، و کارمندان آمریکا نظارت می‌نماید. این موسسه همچنین استانداردهای آمریکا را با استانداردهای جهانی تطبیق می‌دهد تا بتوان از آنها بصورت جهانی نیز استفاده نمود. به عنوان مثال استاندارد دوربین‌های عکاسی تضمین می‌کند که فیلم مورد نیاز برای آنها در هر جایی در دنیا در دسترس باشد.

این موسسه اعتبار استانداردهای تولید شده توسط نمایندگان موسسات استانداردسازی، آژانس‌های دولتی، گروه‌های مصرف‌کننده، شرکت‌ها، و … را تایید می‌کند. این استانداردها تضمین می‌کنند که محصولات دارای عملکرد و ویژگی‌های یکسانی باشد و مصرف‌کنندگان محصولاتی با همان مشخصات استفاده کنند و به همان صورت آزمایش گردند. ANSI همچنین هماهنگی موسسات تولیدکننده محصولات تایید هویت را با استانداردهای جهانی تضمین می‌نماید.

روند

با وجود این که ANSI خود استاندارد ایجاد نمی‌کند اما با تایید اعتبار روند موسسات استانداردسازی بوجود آمده استاندارهای ملی آمریکا (ANS) را تسهیل می‌نماید. تایید اعتبار ANSI بررسی می‌نماید تا روند تعیین استاندارد در موسسات نیازمندی‌های ANSI را در مورد صراحت، تعادل، جامعیت، و روند مناسب تامین کنند.

استانداردهای جامع اختیاری موجب پذیرش سریع آنها در بازار می‌گردد و همچنین نحوه بهبود آنها را برای تامین امنیت مصرف‌کننده مشخص می‌سازد. حدود ۱۰۵۰۰ استاندارد در آمریکا وجود دارند که نام ANSI بر آنها قرار دارد.

روند استانداردهای ملی آمریکا شامل موارد زیر است:

  • اجماع توسط گروهی که شامل افراد ذی‌نفع است
  • نظرخواهی و مرور عمومی استانداردها
  • در نظر گرفتن و پاسخ دادن به نظریات
  • ایجاد تغییراتی که از لحاظ جامعیت در همان حد استاندارد باشد
  • امکان بررسی شکایت هر یک از طرفین که معتقد است این اصول رعایت نشده است

نمونه‌ای از فعالیت‌های استانداردسازی زیر نظر ANSI

موسسه مدیریت پنج بخش را به عهده دارد:

بخش استانداردهای فناوری اطلاعات در بخش سلامت
بخش استانداردهای امنیت داخلی ANSI
بخش استانداردهای نانوتکنولوژی ANSI
بخش جلوگیری از دزدی هویت و مدیریت استانداردهای تشخیص هویت

هر بخش در تلاش است تا استانداردهای اختیاری در این زمینه‌ها را هماهنگ، شناسایی، و منظم نماید.


ANSI-Z49.1-1967

ANSI-Z.49.1-2012

NBBI-ANSI-NBIC-NB-23-2-2015