سودابه نعمتی - تیم آستا

سودابه نعمتی

سمت

کارشناس

اطلاعات تماس

  • آشنایی با انجام امور دفتری
  • آشنایی با نرم افزار office و مسلط به تایپ
  • کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی