راشین حاتمی_تیم آستا

راشین حاتمی

سمت

کارشناس و بازرس

اطلاعات تماس

  • کارشناس حوزه IT
  • مدرس ICDL
  • کارشناس حوزه کار آفرینی
  •  کارشناسی فناوری اطلاعات
  • کارشناسی ارشد کارآفرینی