عطیه محمدی_تیم آستا

عطیه محمدی

سمت

واحد مالی

اطلاعات تماس

 • آشنایی با انجام امور بیمه
 • آشنایی با نرم افزار office و مسلط به تایپ و انجام امور دفتری
 •  آشنایی با نرم افزار حسابداری سپیدار
 • آشنایی با نرم افزار حسابداری هلو
 •  آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد
 • آشنایی با انجام امور مالیاتی
 • آشنایی با انجام امور بانکی
 •  آشنایی با امور ارزش افزوده و گزارش فصلی
 • مدرک آموزش نرم افزار سپیدار
 •  گواهینامه ICB
 •  گواهینامه دوره آموزشی کامپیوتر ICDL2
 • کارشناسی حسابداری_مالیاتی