آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین کاروان های مسافرتی و توقفگاه آنها پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین بندرگاه کشتی های کوچک و قایق ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل پانزدهم-اتصال به زمین بندرگاه کشتی های کوچک و قایق ها

ماده ۱۷۳- در تأ‌سیسات الکتریکی دریایی باید خطرات ناشی از رطوبت، مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بندرگاه هایی که در معرض جزر و مد قرار دارند، محل قرارگیری سیم‌ها و جنس مواد به کار رفته و طراحی تأسیسات الکتریکی باید به گونه‌ای باشد که تأثیر زیان آوری روی آنها نداشته باشد.
ماده ۱۷۴- با توجه به خطرات خاصی که برای کشتی‌ها و قایق‌ها وجود دارد، استفاده از سیستم های PME در منابع تغذیه بندرگاه‌ها ممنوع است.
ماده ۱۷۵- در بندرگاه‌ها، منابع تغذیه سه نوع تأسیسات را تغذیه می‌کنند:
  • تأسیساتی که برای انجام کار پیش بینی شده‌اند.مانند تأسیسات مستقر در پیاده رو ها که ابزار های دستی را نیز شامل می شود.
  • تغذیه موقتی کشتی‌ها و قایق‌ها. مانند تغذیه رطوبت گیرهای کشتی‌ها و قایق‌ها.
  • تغذیه کشتی‌ها و قایق هایی که دارای سیم کشی لازم برای استفاده از شبکه برق عمومی در بندرگاه است.
ماده ۱۷۶- هیچ یک از سیم های اتصال به زمین در بندر گاه نباید از جنس آلومینیوم یا کابل غیر قابل انعطاق با عایق معدنی و روکش مس باشد.
ماده ۱۷۷- تا حد امکان ار اتصالات به سیم های محافظ باید اجتناب شود، اما در صورت نیاز این اتصالات باید در داخل پوشش حفاظتی مناسبی قرار گیرند.
ماده ۱۷۸- طراحی سیستم تغذیه باید طوری باشد که هریک از نقاط سوخت گیی روی کشتی ها بتواند به سیم اتصال به زمین سیستم توزیع الکتریکی وصل شود.
ماده ۱۷۹- اتصال به زمین نقاط سوخت گیری کشتی ها باید قبل از سوخت گیری انجام شود و تا پایانمرحله سوخت گیدی و جداشن لوله ای تخلیه از کشتی ادامه داشته باشد.
ماده ۱۸۰– قسمت های فلزی محل سوخت گیری باید به مخزن سوخت کشتی و سیم حفاظتی مدار کلیه سیم کشی های حفاظتی در کشتی اتصال دایمی داشته باشد.
ماده ۱۸۱- کلیه قسمت های فلزی روی سطح شناور در داخل بندرگاه که شامللل تجهیزات الکتریکی بوده و یا ممکن است با تجهیزات الکتریکی در تماس باشند، باید با سیم حفاظتی سیستم همبندی شوند.
ماده ۱۸۲- این آیین نامه در پانزده فصل و ۱۸۲ ماده و ۷ تبصره در جلسه نهایی مورخ ۲۱/۳/۸۵ شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. 

 

شما می‌توانید برای مشاهده همه فصل‌ها به این لینک بروید.